Enviro manažment

 • komplexný environmentálny manažment firiem a podnikov
 • poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia

viac

Environmentálny audit

 • kontrola dodržiavania právnych a iných požiadaviek
 • návrhy nápravných a optimalizačných opatrení

viac

EIA - posudzovanie vplyvov

 • vypracovanie zámeru, správy o hodnotení a oznámenia o zmene 
 • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej a verejnej správy

viac

Odpadové hospodárstvo

 • vedenie elektronickej evidencie odpadov v online aplikácii EnviSys
 • vypracovanie žiadosti o súhlas, registráciu, dokumentácia a hlásenia podľa zákona o odpadoch

viac

Ochrana ovzdušia

 • NEIS, výpočet poplatkov, žiadosti o súhlas podľa zákona o ovzduší, zariadenia obsahujúce F-plyny
 • prevádzková evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia

viac

Ochrana vôd

 • zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, funkcia vodohospodára
 • vypracovanie havarijného plánu, prevádzkového poriadku podľa vodného zákona

viac

ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, tel/fax: + 421 2 6231 6231, e-mail: info@envis.sk